Vedtægter

.LOVE

for

”Grundejerforeningen Lille Strandgård Femø”

Navn

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Lille Strandgård” Femø.

Grundejerforeningen, der er upolitisk, er stiftet i henhold til bestemmelse i deklarationen, tinglyst 8/1- 1970.

1. Medlemmer

Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller, udstykket fra matr. nr. 37, Nørreby by, Femø sogn er forpligtet til at være medlemmer af grundejerforeningen, i øvrigt i henhold til § 10 afs. a. i den på ejendommen tinglyste deklaration Også ejere af omliggende parceller kan optages som medlemmer, såfremt en Generalforsamling ved almindelig stemmeflertal vedtager dette.
Begæring om optagelse og udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen, og medlemskabet er først effektivt, når kontingentet er betalt.
Når et medlem overdrager sin parcel eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han fra overtagelses- dagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.
Den nye ejer indtræder i den tidligere ejeres rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.
Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskiftet til foreningen ved dennes Formand eller kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling og bopæl samt parcellens nummer og matrikelnummer.
Det påhviler et hvert medlem at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring.

2. Formål

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesser som grundejere i enhver henseende, herunder at administrere og vedligeholde de under grundejerforeningen hørende veje, fællesarealer, m. v. og i øvrigt at varetage de pligter grundejerforeningen har i henhold til den tinglyste deklaration. Foreningen kan uden ændringer i nuværende love tilsluttes eventuelle sammenslutninger af grundejerforeninger eller en hovedorganisation for sådanne.

3. Generalforsamling
Generalforsamlingen har, indenfor de i loven fastsatte rammer, den højeste myndighed i grundejerforeningens anliggender.
4
Den ordinære generalforsamling holdes i oktober måned og indkaldes ved almindeligt brev af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, bilagt det reviderede regnskab for foreningen, budget for det kommende år, dagsorden m.v.

5. Dagsorden
For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden.:

1.: Valg af Dirigent.

2.: Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4.: Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.

5.: Forslag fra medlemmerne.

6.: Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7.: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

8.: Valg af 2 revisorer.

9.: Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen.

6. Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller senest 14 dage efter, at mindst 1/3 del af foreningens medlemmer
med angivelse af dagsorden har indgivet skriftligt begæring til bestyrelsen herom.
Sådanne generalforsamlinger sammenkaldes med mindst 14 dages varsel

7.

På generalforsamlinger vedtages forslagene med simpel stemmeflertal. Ved lovændringer kræves dog, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede parceller stemmer for forslaget. Er dette ikke tilfældet indkaldes til ny generalforsamling med 7 dages varsel, og den holdes senest 15 dage efter.
På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, såfremt 2/3 del af de afgivne stemmer er for forslaget uanset de fremmødtes antal.

8 Stemmeret

På grundejerforeningens generalforsamling og møder har hver parcel 1 stemme.
Et medlem kan repræsentere et andet medlem ved skriftlig fuldmagt. Stemmeafgivning er ikke skriftligt, med mindre dette bestemmes ved almindeligt stemmeflertal.
Både stemmeret og valgbarhed fortabes, såfremt en restance til foreningen ikke er indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling.

9. Bestyrelse

Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer hvoraf 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen, medens de 4 medlemmer vælges på generalforsamlingen.
Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er 2 år. Formanden skal afgå i ulige år og kasserer i lige år. I 1978 afgår efter lodtrækning et af de menige bestyrelses- medlemmer sammen med kasseren. I 1979 afgår det andet menige medlem sammen med formanden.
Sekretæren fører en forhandlingsprotokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen varetager grundejerforeningens forhold i enhver henseende og repræsenterer den i alle forhold.
Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen at antage lønnet medhjælp, såsom assistance af revisor, advokat, landinspektør, ingeniør m.v. Bestyrelsen råder over foreningens midler, alt i overensstemmelse med lovene og de på generalforsamlingen tagne beslutninger.
Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens beslutning påføre foreningen gældsforpligtelser.

10.

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, som forholdene gør det nødvendigt. Formanden og hvert bestyrelsesmedlem kan sammenkalde bestyrelsen.
Sammenkaldelsen bør finde sted med mindst 3 dages varsel, men i påtrængende tilfælde kan formanden sammenkalde med kortere varsel.

11. Tegnings berettigede

Foreningen tegnes i alle anliggender af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf et skal være formanden eller kasseren.

12.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede Beslutninger tages ved simpel stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formanden stemme afgørende.

13. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er 1/8 – 31/7. Første regnskabsår indtil 31/7 1978.
Regnskabet revideres af 2 revisorer, der ligeledes vælges af generalforsamlingen. Revisorerne har ret og pligt til uanmeldt revision.

14. Formue
Opsparet formue i Grundejerforeningen tilhører til enhver tid parcellerne i Grundejerforeningen Ll. Strandgård Femø,og kan ikke bruges uden
grundejerforeningens beslutning på generalforsamling, som skal respektere dennes love og tinglyste deklaration.

15. Midler
Grundejerforeningens midler hensættes i bank eller sparekasse, hvorfra beløb kan hæves af formand eller kassereren i foreningen.
Den kontante kassebeholdning, herunder Girokonto, må ikke overstige kr. 1000,00. Kasseren fører en af revisor autoriseret kassebog samt protokol over
medlemmerne.

16. Optagelse

Ved optagelse i grundejerforeningen betaler hvert medlem et indskud fastsat af bestyrelsen.
På hver generalforsamling vedtages et kontingent pr. parcel for det kommende år, der skal betales iflg. nærmere bestemmelse fra bestyrelsen. Ved betaling efter forfaldsdag kan bestyrelsen opkræve et strafgebyr.
I øvrigt skal hver parcel svare lige store bidrag til de fælles goder uanset deres ejendommes areal og beliggenhed.
Bestyrelsen sørger gennem kasseren for opkrævning af kontingenter m.v.

17. Ophør
Grundejerforeningen kan kun ophæves med kommunalbestyrelsens eller amtsrådets samtykke.§ 10 afs. d. i deklarationen.

18.

Nærværende love vil være at forelægge bygningsmyndigheden til godkendelse.
Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med den tinglyste deklaration eller nogen kommunal vedtægt.

På vegne af

Generalforsamlingen

Søren Jensen

Formand

Femø den. 22 – 10 – 2005