Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Til grundejere i Lille Strandgård og medlemmer af Lille Strandgård Vandværk.

Vedhæftet er endelig indkaldelse af ordinær generalforsamling inkl. bilag: regnskab og budget for grundejerforening og vandværk. Til afholdelse på Femø Kro og Kursuscenter lørdag den 20. oktober kl. 14:30.

Forud – kl. 10:30 – håber vi at se rigtig mange, og nogle med waders, til optagning af badebro og efterfølgende hyggeligt samvær over en øl, vand og en ”skarp” på en kølig efterårsdag.

Ny hjemmeside

Velkommen til en ny og opdateret hjemmeside.

For at kunne bruge hjemmesiden fuldt ud er du nødt til at oprette dig som bruger. Det foregår ved at trykke på “Registrer” punktet i menuen øverst til højre. Derefter udfylder du punkterne og venter. Der kan gå op til 24 timer inden du har fuld adgang, men typisk vil det tage et par minutter. Du vil, når du er registreret og logget ind med dit brugernavn og password, se en ny menu i toppen med navnet “Internt”. Herunder vil du finde en lang række informationer.

Hvis der er noget på siden, der er ukorrekt, eller hvis du har forslag til forbedringer eller ligger inde med gode billeder, er du meget velkommen til at sende dem til webmasteren. Ja – eller du kan skrive en kommentar nedenfor.

Sensommerhilsen fra Lillestrandgård 2018

Kære alle i Lille Strandgård.

Det er en sommer næsten uden ende. Og vi oplever, at rigtig mange af jer har nydt sommerdage på Femø. Der har været mere liv end de fleste somre. Men forholdene har da også været ualmindelig indbydende. Rigtig dejligt.

Det er også fint at iagttage, at mange af jer har gjort en indsats – tak for det! – med tilbageskæring af vildtvoksende buske, og især brombær som er meget aggressivt voksende.. Det handler om at respektere de vilkår, der er udmeldt af Lolland Kommune, og tillige vilkårene i vores deklaration for området. Som vi har skrevet ud om i flere omgange her i sommer.

Nu forholder det sig desværre også sådan, at et mindre antal intet har foretaget sig, ej heller efter at have modtaget rapporten fra Markvandringsudvalget. Bestyrelsen har gennemgået rapporten og besigtiget forholdene på ny. Det har givet anledning til et mindre antal påbud, enkelte med tidsfrist og risiko for beskæring ledsaget af regning for foretaget arbejde.

Apropos brombær, så har planten jo også en positiv side: øen bugner lige nu af bær, næsten overalt, og man kan på ingen tid plukke adskillige kilo. Så den gamle historie holder vand: der er intet, der er så galt, at det ikke er godt for noget. De skal bare styres, og plukkes, hvor de uden problemer vokser vildt. I tillæg er den gode nyhed, at færgetaksterne reduceres fra på søndag mandag. Derfor kan en sensommertur til Femø gøres noget billigere. Gå ind og tjek på Lolland Færgefarts hjemmeside.

Femø Beboerforening

Bestyrelsen holdt møde i søndags, hvor vi besluttede at udsende nedenstående, som vi håber I tager godt imod:

Bliv medlem af Femø Beboerforening

På den nylige generalforsamling i Femø Beboerforening blev det klart, at foreningens økonomi er meget stram, bl.a. på grund af store udgifter til ekstraordinær vedligeholdelse og installation af solceller på Det gule Magasin på havnen.

Vi har alle en interesse i en stærk beboerforening. Af mange grunde. Foreningen er øens stemme over Lolland Kommune, bl.a. når det gælder velfungerende færgefart med rimelige billetpriser. Og i Ø-kontaktudvalget hvor øerne arbejder for at fremme fælles interesser og vilkår. Og helt basalt for at fremme kvaliteten af at bo på Femø, både som fastboende og som fritidshusejer. Uden Beboerforeningen og ”Talerøret” ville livet på øen være uden sammenhæng og uden mange initiativer.

Vi ved, at mange af jer allerede er medlem af Beboerforeningen. Det er godt. For de der ikke allerede er tilknyttet vil bestyrelsen opfordre til at støtte, gerne ved indmeldelse, eller evt. gennem et støttebeløb. Medlemskab koster 200 kr. årligt, som kan indbetales på konto 5359 0244817 i Arbejderenes Landsbank. Hvis man derudover vil abonnere på ”Talerøret” og få det tilsendt, og evt. støtte med det fadderskab til ”Talerøret”, så koster det lidt mere. Men det er interessant at følge med i, hvad der foregår på den lille ø. Og bidrage til at holde den ”oven vande.

Påsken 2015

Påsken står for døren. Måske ses vi på øen? – i alle tilfælde skal I have en hilsen her forud for både sommertid og påske.

Efter generalforsamlingsbeslutning har bestyrelsen indhentet kontrolbud på lægning af det stykke vandledning, der skal binde os sammen med vandværket i Nørreby, og dermed sikre vand også hvis vort eget vandværk skulle blive nødstedt. Kontroltilbuddet var ikke bare dyrere, men væsentlig dyrere end det tilbud Sønderby Smedie har givet. Derfor har vi overdraget opgaven med at etablere ledningen til Sønderby Smedie. Der er søgt gravetilladelse – og bevilget – så nu handler det ”bare” om hvornår Sønderby Smedie kan få plads i arbejdsprogrammet. Og mon ikke vi kan være sikre på godt vand under alle forhold i den kommende sommer.

Vi har modtaget tilbud fra vores vandanalysefirma ALcontrol. Hvis vi forlænger i 4 år, kan vi ikke bare ”fryse prisen”, men opnå en reduktion på 3%. Så det har vi valgt. Analyseprøverne bliver foretaget efter det program, der er udmeldt fra Lolland Kommune. I kan via et link på vores hjemmeside følge status for kvaliteten af drikkevandet.

Vi har besluttet at få beskåret de vildtvoksende træer og buske på ydersiden (Kalvemosevej som grusvej) af vores område, så også lastbiler kan køre igennem uden at få skrammer. Det gælder dog kun siden ind mod marken. Hvis nogen af grundejerne på sommerhussiden ønsker en billig beskæring af deres hegn ud mod vejen, bedes de snarest henvende sig til bestyrelsen.

Lille Strandgårdsvej og Lyngvej har fået en afretning, og pålagt grus i huller. Lige nu er den derfor i rigtig god stand.

Der vil blive indkøbt materialer til etablering af bump i nær fremtid. Når bumpene skal lægges, kan der være brug for en hjælpende hånd fra stærke mænd. Når vi kender datoen for lægning, vil vi melde den ud, og håbe på at nogen af jer prioriterer at give en hånd med. Tak.

Der arbejdes videre i samarbejde mellem Lolland Kommune og de tre øer på at afdække mulighederne for at finde besparelser – uden at det gør for meget ondt. Følg evt. udviklingen på Beboerforeningens hjemmeside. Men lige nu ser det lidt bedre ud end længe. Vi må alle håbe det bedste.

Husk: at badebroen skal sættes op pinselørdag kl. 10.30. På det tidspunkt vil der også være lejlighed til at gøre en indsats med at beskære de vildtvoksende buske og træer på strandengen.

Husk også, at det i år er på stranden hos os at hele øen fejrer Skt. Hans. Der skal – hvis vejrudsigten peger på det – rejses et festtelt eller to. Men ellers handler det om fællesspisning af den medbragte mad, båltale og bål. Vi sørger for mulighed for at købe øl og vand. Måske lidt musik – og en fælles sang eller to. Grib muligheden, hvis I kan – for at få en dejlig aften med hinanden i sommerhusområdet og med øens beboere.

I hører nyt, når der er mere at berette.

Formandens beretning Efterår 2014

Velkommen – også til nye medlemmer af vore 2 foreninger

Tak for optagning af Badebro, og for beskæring af hybenroser, tjørn m.v. på strandengen her til formiddag

Det har været en god sommer med flittig benyttelse af husene i området og vore fælles faciliteter. Der har vist været flere benyttere af husene end i mange år.

Generelt bliver grundene holdt fint, men det er ikke min opgave at give karakter. Derimod vil jeg give en bemærkning til den græsslåning af strandengen, der sker enkelte steder. Vi har skrevet ud – og jeg vil gerne gentage her – at det jordstykke, der er mellem de enkelte grunde mod stranden – og stranden = vores fælles strandeng – det skal man holde fingrene eller rettere plæneklipperen fra. Af flere grunde: helt formelt er det fælleseje, og ikke den enkeltes. Men det handler også om Naturbeskyttelsesloven, der beskytter vegetationen på vore strandenge i Danmark. Og så måske allervigtigst: kystbeskyttelse. I de her tider, med storme og oversvømmelser, er det vigtigt at holde på vegetationen, marehalm, hjælme og hvad der ellers er, som holder på sandet og hindrer at havet finder vej ind til de lavtliggende huse langs Lyngvej.

Vi har allerede set eksempler på, at havet ved storm og højvande har været inde over. Og der er ingen tvivl om, at med det stadig mere ekstreme vejr – så er det kun et spørgsmål om tid inden det risikerer at gå mere galt. Og der er ingen grund til at invitere havet indenfor. Så lad den naturlige vegetation gro!

Èneste undtagelse mht. græsslåning på strandengen er den – ikke særlig brede, og slet ikke med bredde der inviterer til bilkørsel – sti, der gør det muligt at gå langs stranden et stykke inde, og ned til badebroen, samt for enden af Æblestien. Den bliver slået – som alternativ til en trampesti.

Trafik og vejvedligeholdelse
Der bliver stadig kørt alt for stærkt af for mange på vore veje. Vi må konstatere at de skilte med 20 km’s hastighedszone, vi har fået sat op, ikke har den nødvendige effekt – desværre. Sidste år opfordrede generalforsamlingen til at etablere bump. Det har vi ikke fået gjort – endnu. Ja, dvs. ud over de naturlige bump, der opstår ved at der dannes huller i vejene. Men vi har anskaffet en fin advarselstavle og stander med “5 bump” – som vil blive sat op inden længe. Vi skal dog først ha etableret bumpene. Og det er ikke enkelt. De skal virke, men ikke ødelægge biler. Og det er ikke gjort med bare at hæve de gamle, lidt mørnede “telegrafpæle”. Vi har en løsning i sigte, og den kommer inden længe. Indtil da må de eksisterende huler i vejene udgøre naturlige bump. Men ellers skal de jo fyldes ud. Så en weekend-dag, hvor vi er et antal raske folk til stede, klarer vi det på et par timer.

Færgefart
Der har været meget turbulens omkring vores færgefart. Lolland Kommune gør sine bestræbelser – med inddragelse af ø-repræsentanter – på at finde løsninger til at spare på færgefarten, uden at det skal gå for meget ud over serviceniveauet. En del af jer har været finke til at besvare et spørgeskema fra COWI. Tak for det. Det er vigtigt at vi engagerer os, og giver vores mening til kende. Men det skal være sagt klart og tydeligt: alt hvad der indtil er dukket op af bud på ændringer, har været helt og aldeles håbløst. Det kan i sig selv virke absurd at beskære lige nu, hvor der rent faktisk – for Femøs vedkommende – har været en vækst – og dermed øget indtjening – i benyttelsen til Femø. Der arbejdes videre med sagen mhp. at finde en model for færgefart, der kan sættes i værk i 2016. Men en beslutning træffes i 2015, og det senest med budgetvedtagelsen i Lolland Byråd om ca. et år.

Der er en del huse til salg i vores område. Usikkerhed om den fremtidige færgefart gør det ikke lettere at sælge husene. Så det vil gøre godt at få ro på sagen, og helst undgå forringelser.

Skt. Hans arrangement
Vi var igen i år med-arrangører af Skt. Hans-fejringen på Femø. Sammen med Beboerforeningen. I år foregik det på havnen. Det var fint at spise sammen, og kunne gøre brug af de nye markiser ved Havnehøkeren. Der var også en rigtig god stemning omkring bålet, selv om det blev lidt køligt ud på aftenen. Næste år er vi arrangører, og det vil foregå på vores strand. Det bliver med sikkerhed også et rigtig godt arrangement, som jeg vil anbefale jer at sætte tid af til i kalenderen. En tirsdag aften bliver det, – ikke optimalt. Men I vil få en rigtig god oplevelse, og kunne mingle – som det hedder på nutidsdansk – med de lokale, som helt sikkert dukker op i stort antal.

Skorstensfejer
Sidste år var der en del kritik af, hvad der præsteres af vores skorstensfejer. Den kritik har fortsat i år. Med mange kritikpunkter. Og velbegrundede kritikpunkter. Vi har kontaktet skorstensfejermesteren i Maribo, som oplyser, at det står os frit for at vælge ham i stedet for Bott i Horslunde. De der måtte ønske at skifte skal blot meddele det til skorstensfejermesteren Peter Pedersen i Maribo, og – ligeså vigtigt – Lolland Kommune.

Vand og vandværk
Det er på dagsordenen lidt senere, så de dele vil jeg ikke bruge ord på nu. Men i beretningen bare konstatere, at vi har godt vand. De vandprøver vores laboratorium har taget, dokumenterer at vandkvaliteten er fin. Vi har fået monteret den digitale aflæser, der blev besluttet sidste år, og som medfører at der sendes sms automatisk ved et kritisk niveau i vores vandtank. Så langt så godt. Inden monteringen var der dog en lejlighed eller to i sommer, hvor et meget stort antal af jer havde besluttet at bruge vand samtidig. Og så kneb det! Det kan vi nok ikke helt undgå en gentagelse af, for så skulle vi montere en meget større tank. Og det giver ikke mening. For i andre perioder vil der så være risiko for dødvande og bakterieudvikling. Men det har vi nu også gjort noget ved. Der skal helst altid være flow og frisk vand. Vi har i år fået indbygget, at vandet hele tiden filtreres og holdes “levende”. Derfor er der ikke grund til at være bekymret f.eks. om vinteren. Der vil vandets kvalitet også være OK, selv om der kunne er få til at bruge vandet og tappe fra tanken på vandværket.

Hvad ligger forude det kommende år?

Jeg har nævnt at vi skal ha’ etableret bump.

Vi skal ha’ spulet vore dræn. Det handler om den nedre, lavtliggende del af området, som netop har dræn. Det er en del år siden, de sidst er blevet spulet. Nu oplever vi en hel del regn og tilsvarende meget overfladevand. Men også højt grundvand. Vi skylder de af grundejerne, der er generet af det højtstående vand, at få spulet og dermed sikret så godt afløb til pumpestation og sluse som muligt.

Vi skal ha’ beskåret træer og buske ud mod Kalvemosevej, dvs. på marksiden af vejen.

Endelig vil jeg kort nævne, at vi har en uoverensstemmelse vedr. levering af vand til gårdene. Det har sin rod i aftaler af ældre dato, og kan få nogle økonomiske konsekvenser for vandværkets økonomi. Men det ser vi på, og kommer nok til at bruge lidt penge på en advokat. Mere skal ikke siges nu, for så dramatisk er det heller ikke.

Det var ordene for årets beretning.

Formandens beretning Efterår 2013

Velkommen!

Tak for indsatsen i formiddag med at tage badebroen op for vinteren. Det var en god oplevelse, og vigtig. Nu kan Kong Vinter bare komme an, uden at påføre os udgifter til erstatning af mistet udstyr.
Bestyrelsen har holdt 3 ordinære møder i løbet af året, og et par hurtige sammenrend, hvor vi alligevel var på øen. I årets løb gik Malene Bendtsen ud af bestyrelsen, af private årsager. Hun blev erstattet af suppleant Erik Andersen, der var villig til at tage en tørn. Tak for det, Erik.

Igen i år har vi selv gjort en indsats med at reparere huller i vejene. Det har vist sig effektivt at fylde huller ud, og så mekanisk stampe dem kompakt sammen med en pladevibrator. Det holder endnu, – stort set. Effektivt og så sparer vi penge, der kan bruges til andet formål. Jeg ville gerne sige tak til de, der gav en hånd med!

Måske er vejene blevet for gode? Der er i alle tilfælde stadig rigtig mange, der kørt langt over de 20 km, vi har besluttet og skiltet med. Der er selvfølgelig risiko for påkørsel af børn og dyr, men i denne tørre sommer har støvgenerne været til stor gene for mange af de, der bor tættest på vejene. Derfor vil jeg igen i dag opfordre til, at man respekterer fartgrænsen i området.

Jeg nævnte i sidste års beretning at vi havde fået åbnet en del af vores stisystem ”nede” for enden af Markvej og Bakkevej, som har været groet helt til gennem årene. Vi nåede inden vinteren at så til med græsfrø, så vi fik rigtig charmerende ekstra stiforbindelse, på kanten af den ”vilde natur” i Engmosen, og med forbindelse til stranden. Vi håber, at I har fået øje på den og benyttet den til en smuk spadseretur i vores dejlige område.
Desværre denne sti – og andre – blevet kørt op af både biler og ATV-er (4-hjulede motorcykler). Vi satte hurtigt et skilt op, der meget synligt oplyste at stien er beregnet til gående og cyklende. Skiltet blev ikke respekteret, idet man blot kørte udenom. Derfor skrev jeg sidst i juli en e-mail ud om, at man skulle respektere det, der også står i vores deklaration: at færdsel på vejene med motordrevne køretøjer er alene tilladt, når det sker med egentligt færdselsmæssigt formål, og: at på fællesarealerne er kørende færdsel ikke tilladt.

Vi håber, at det bliver respekteret fremover. Konsekvensen af at de køres op er mange: gående og cyklister risikerer ellers at falde og få skader, græsset kan ikke slås, og vi skal bruge penge på udbedring.

Vi inspicerede sidste vinter brøndene nede i Engmosen, ved den frilagte sti, hvor brøndene så også kom til syne. På en dag med afsmeltning viste der sig at være et fint flow. Alligevel har vi besluttet at få spulet brønde og dræn, når den første frost kommer, og hvor en slamsuger kan køre ned for enden af vejene uden at synke i. Det vil forhåbentlig hjælpe lidt for de lavtliggende grunde, hvor husene er mest udsatte for højtstående smelte- og grundvand.

Der skal også bruges nogle ord på vores haveaffaldsordning, hvor afbrændingen sker under kontrollerede forhold og ifølge gældende lov kun må ske i perioden 1. december til 1. marts.

Vi fik kort efter sidste generalforsamling sat et skilt op med besked om, at der kun må deponeres haveaffald, og at det kun må komme fra vores område i grundejerforeningen. Det er bestyrelsens opfattelse, at skiltet har virket.

Nu nævnte jeg, at haveaffaldet kun må brændes af i vintermånederne. Vi gjorde dog en undtagelse i år, hvor vi var værter for et fælles Sankt Hans arrangement for hele øen. Vi rejste et telt, som viste sig nyttigt som læ for vinden og en enkelt byge. Og havde så ellers en rigtig hyggelig fællesspisning, hvor vi blandede os med øens beboere. Palle Sørensen, der er leder af øens lokalarkiv holdt en rigtig god båltale, og så blev bålet ellers tændt. Vi sang midsommervise og Femø-visen. Og bagefter var der salg af øl og vand, mens kro-Pias mor Annie uddelte gratis æbleskiver, som hun plejer at gøre. Og bålet? – det blev rigtig flot. Med heks leveret af Hanne Norup Carlsen og Kirsten Meisner. Det blev en helt igennem vellykket aften. Tak til de, der bidrog med en indsats med de praktiske gøremål.

Til næste år arrangerer Beboerforeningen, og stedet er havnen. Jeg vil opfordre til at deltage!
På anden måde har vi også støttet øen. Vi har igen i år givet et mindre beløb til Beboerforeningen, til brug for til driften af internettet på havnen. På den måde støtter vi, at der ét sted på øen er en ordentlig internetforbindelse, som både vi selv, øens beboere og sejlerne kan ha’ glæde af. Ja, og så sender et signal om, at vi er villige til at stå sammen om at udvikle på øen.

Kun nogle få ord om hjemmeside: vi er ikke kommet videre. Vi har interesseret os lidt for Beboerforeningens, som vi vurderer, har mange kvaliteter. Men tilsyneladende udvikles der ikke længere på det software, der bærer hjemmesiden. Og så er spørgsmålet jo: hvor længe den holder? En ny hjemmeside, med flere interaktive muligheder, er derfor stadig en fremtidsvision.

Der er flere huse til salg i vores område end det har været tilfældet i mange år. Og desværre ser det ud som om lavkonjunkturen vedr. køb og salg af huse også har ramt os. Derfor har vi i bestyrelsen overvejet, om ikke vi skulle tage et initiativ for at samle kræfterne i en mindre, men meget synlig fælles annonce på forsiden af en af de store landsdækkende aviser. Betalt af de grundejere, der som sælgere har interesse i at indgå. Tidspunktet skal jo nok være til foråret, hvor der traditionelt er større fokus.
Endelig nogle ord om vandværket og vores vandforsyning.

Det skal vi jo diskutere på dagsordenen. Så lige nu kun nogle få ord. Vandværket har i alt væsentligt fungeret godt gennem det forløbne år. Der var dog været flere svigt og driftstop i årets løb. Værst var det nytårsaftensdag – af alle dage -, hvor grundvandspumpen satte ud. Den var slidt op, og måtte udskiftes. Det sørgede Ole smed for, med stor konduite, tidspunktet taget i betragtning. Andre driftstop har været forårsaget af, at ”svømmere” i vandtanken har sat sig fast. Det er sket 3 gange, og også skabt nogen irritation. Men det har vi så et forslag til udbedring af.

Drikkevandskvaliteten er i orden, og det skal vi være glade for. Jeg har selv lige været i New York og Washington, og i de storbyer får man på restauranter helt automatisk serveret et indbydende glas vand med isterninger til alle måltider. Indbydende, jo, lige indtil man lugter til det og smager på det og mærker en gennemtrængende lugt af klor. Så virker det udrikkeligt. Vi kan heldigvis noget her i Danmark, og i Lille Strandgård, som de to store byer ikke kan.

Her mod afslutningen nogle få ord om færgefarten til Femø: I Lolland Kommune har der været ”Politiske drøftelser af oplæg til strukturplan for den kommunale færgedrift”, ud fra et oplæg øernes repræsentanter ikke har kunnet godtage. Der har været meget mødeaktivitet, både i kommunen og på øerne. Det kunne der siges meget om, men jeg går direkte til status lige nu: den er, at kommunens budget for 2014 er vedtaget af et enigt byråd. Det indeholder en tilførsel af 1 mio. kr. ekstra, så færgedriften kan opretholdes i 2014 på sit nuværende niveau. Men sagen er på sin vis skudt til hjørne. Jeg citerer fra budgetforligets tekst: ”Der iværksættes en undersøgelse af ændret færgefart til øerne, herunder den enstrengede model mellem Fejø og Femø, som foreslået til Klima- Teknik- og Miljøudvalget af borgere fra Fejø. Klima- Teknik- og Miljøudvalget tilføres 1 mio. kr. til medfinansiering af færgedriften”.

Der er allerede nedsat en arbejdsgruppe med bl.a. 5 repræsentanter fra Femø Beboerforening og indkaldt til første møde den 12. november.

Måske burde vi tage kontakt til Grundejerforeningerne for sommerhuse på de to andre øer, og bede om et møde med kommunen på et strategisk godt tidspunkt, og så ellers holde tæt kontakt til Beboerforeningen. Med det førnævnte forslag fra Fejø er jeg nu alligevel ikke så sikker på det. Dog: for at sige det klart, så er vi sommerhusejere nok mindst lige så berørt som de fastboende. Og lige så vigtigt: øernes købmænd, kroejere m.fl. er afhængige af de kroner, der lægges af sommerhusejerne. Derfor er der mange gode grunde til at afvise forringelser.
Om vores økonomi – og det kommer vi jo til om et øjeblik – vil jeg her kun kort sige: Vi har holdt igen med alle ikke strengt nødvendige udgifter. For at reservere midler til nødforsyning af brugsvand. Derfor ser økonomien godt ud. Men måske kun tilsyneladende, afhængig af hvad vi vælger af nødforsyning. Det håber jeg vi får en god drøftelse af under pkt. 5.

Her til allersidst vil jeg sige en stor tak til de øvrige i bestyrelsen for et godt samarbejde. Der er blevet lagt et godt stykke arbejde, og på samme tid nyttigt og fornøjeligt.

Recent Entries »