Formandens beretning 2018-2019

Vi har holdt 3 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling.

Vejene.
Det har været en nem omgang i år. Vejene har det stort set fint.

Det grønne.
Igen i år har jeg skrevet en direct mail til de, som skulle bedes om at gøre en indsats. Jeg må igen i år rose grundejerne for, at have taget pænt imod både henstilling og påbud. Der er blevet fulgt op – desværre ikke af alle -, men det der er gjort, har pyntet. Så tak for det!

Vandværk og vandforsyning.
Vandværket har også i år fungeret stabilt og driftssikkert. Drikkevandet har god kvalitet. Vi får lavet analyser af firmaet Eurofins, iht. den kontrolplan Lolland Kommune har givet os, og som er blevet fornyet i år for en 5 års periode.
Men mange vandværker er blevet lukket det seneste år. I går meddelte nyhedsmedierne, at 20 vandværker er blevet lukket i Hjørring, og tidligere et stort antal på Fyn. Problemet er pesticidrester, især fra frugtplantager. Det har vi ikke som problem. Men fremtiden i hele Danmark tegner lidt dyster. For nedsivning er mange steder måske ikke til grundvandsniveauet, og der bliver stadig finere måleredskaber.
Men som sagt: indtil videre kan det konstateres, at vi har et yderst velfungerende lille vandværk. Også takket være en god indsats fra Jørgen Larsen.

Badebroen.
Efter beslutning på sidste års generalforsamling om at udskifte badebroen, tog vi på 2 besigtigelsesture til Kramnitze og til Birkerød. Det var vinter, og badebroerne var taget op, men det gav god fornemmelse at se dem på land. Vi valgte en bro fra fa. Bridgesystem, som blev leveret og stillet op lørdag den 1. juni. Ugedagen efter, pinselørdag, blev den indviet. Mange af jer var til stede, og vi havde en lille fest, som det hører sig til.
Her i formiddag skulle den så tages op første gang. Erfaringen med det var positiv: den kom fint op, og de medvirkende fik erfaring med at håndtere opgaven. I øvrigt viste vejret sig fra sin fineste side, mildt, stille og med solen pænt fremme.

Hunde
Desværre har vi i år haft flere tilfælde af løsgående hunde, som har været til gene for andre. Det har udløst klager. Jeg har måttet skrive til de pågældende hundeejere, og det har heldigvis haft en positiv effekt.

Overskridelse af hastighed.
Det sker desværre alt for ofte. Med risiko for børn og dyr, og i øvrigt ophvirvlen af støv i sommerperioden. En af de store syndere er renovationsbilen. Jeg har kontaktet Refa og klaget, men kan ikke se at det har haft nogen effekt overhovedet.

Sankt Hans fest.
Samarbejdet med Beboerforeningen fortsatte, så vi i fællesskab kunne afvikle festen sidste år på havnen, med bål, forudgående fællesspisning (en rigtig hyggelig tradition) og båltale af vores Henning Hellwing. Det gjorde han godt. Den er siden optrykt i ”Talerøret”.
Næste sommer har vi i Lille Strandgård ansvaret for at arrangere.

Sikring mod oversvømmelse af området.
Der var sidste efterår og vinter heldigvis ikke storme, der bragte Smålandshavet ind over de lavtliggende ejendomme. Men det var tæt på.
Bestyrelsen har besluttet at arbejde videre med et lille projekt ”Stop havets indtrængen”. Hensigten er at få etableret et lille dige på den udsatte del af vores kystlinie. Et LILLE dige. For det behøver ikke at være særlig højt for at give bare en smule sikkerhed mod indtrængen af havvandet, når det er højt og bølgerne kraftige. På sigt kan det mindre dige udbygges efter behov. Men tanken er: på samme tid at beskytte, men også bevare udsigtsforholdene for sommerhuse i første række.
Som jeg sagde på sidste års generalforsamling: at det kan I opfatte som udtryk for rettidig omhu. Erfaringerne andre steder fra viser, at det har en betydning for salg af ejendomme, forsikring af ejendomme og belåning af ejendomme. Og for vores område: muligheden for at løfte fællesudgifterne til vandværk og vedligeholdelse af området.

Pumpelaget
Der har for nylig været afholdt generalforsamling dér. For lige at gøre det klart: Pumpelaget har som medlemmer alle de områder på Femø, der ligger lavt og bliver afvandet via kanaler, pumpestation og sluse. Heriblandt Engmosen og de lavtliggende ejendomme i vores område. Med finansiering over ejendomsskatten.
På generalforsamling for nylig blev jeg genvalgt som formand, og Henning Hellwing valgt ind i bestyrelsen, som tæller 4 medlemmer. Selv om jeg nu udtræder af bestyrelsen i Grundejerforeningen, er jeg indstillet på at fortsætte i Pumpelaget, hvis den nye bestyrelse giver mig mandat til det. Jeg vil gerne påtage mig ansvar for at sikre mod oversvømmelse, uanset om det skulle komme indefra land, eller fra havet.

Det var mine ord.
Til slut vil jeg sige bestyrelsen, inkl. suppleanter, tak for rigtig godt samarbejde i årets løb. Det har været en fornøjelse at varetage formandsopgaven i de år her i 10-erne, hvor det er faldet i mit lod at lede foreningen. Ja faktisk hele to, for vi har jo også en vandværksforening. Og så har det været en fornøjelse at lære de fleste af jer lidt bedre at kende.
Jeg stopper, fordi jeg har den holdning, at det er sundt for alle foreninger og virksomheder at få friske, yngre kræfter i ledelsen, med nye tanker og ideer.

Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Kære alle i Lille Strandgård.

Et medlem har gjort opmærksom på en problematik i forbindelse med den kommende valgprocedure: at ifølge vedtægterne kan formand og kasserer ikke vælges på samme generalforsamling. Dermed har vedtægterne ikke taget højde for den situation, at kassereren kandiderer til formandsposten. Det mener vi kan håndteres på den måde, at generalforsamlingen godkender en dispensation fra valgreglerne i § 10, og at ny formand vælges for 2 år, og ny kasserer for 1 år. Bestyrelsen er vidende om, at et medlem er interesseret i at varetage kassererposten.

Men dette, sammenholdt med at også budgettet skulle opdateres for, gør at jeg hermed udsender en revideret indkaldelse med korrekte budgettal. Jeg vil bede om, at I kasserer indkaldelsen udsendt i går, og kasserer de budgettal der var vedhæftet denne indkaldelse.

Indkaldelse
Takstblad for år 2019-20
Regnskab
Budget

Augusthilsen

Sensommeren nærmer sig så småt. Jazzen er vel overstået. Efter et dobbelt skybrud i begyndelsen af ugen, med mere end 50 mm regn, endte ugen med
rigtig fint vejr og masser af glade festival gæster.

Sommerhusområdet har været velbesøgt hele sommeren, og er det stadig. Den nye badebro er blevet godt modtaget, og det er jo rigtig godt.

Mindre godt er oplevelsen af løse hunde flere steder i området, endda store som bl.a. på stranden skabte frygt hos både børn og voksne. Det er udløst en skarp påtale fra min side. Der er generelle lovkrav om at holde hunde i snor. Og vi skilter ved indgangene til vores område (se vedhæftede fil) med besked om at hunde skal holdes i snor, og deres lort i pose. Hunde er selvfølgelig velkomne til at løbe uden snor, men kun på egen grund og kun hvis den er hegnet. Hverken børn eller dyrevildt skal udsættes for løse hunde.

Jeg skrev for nogen tid siden ud med opfordring til at skære hække og hegn, især brombær, tilbage. Og til at få klippet højt ukrudt ned, så frøspredning minimeres. Jeg vil sige stor tak til de rigtig mange, som har fulgt opfordringen og gjort en flot indsats. Det er de fleste, og jeres indsats har været meget klædelig for området, som dermed har taget sig godt ud, også for de mange turister i løbet af sommeren. Men, – der er stadig enkelte, som hverken tilser deres ejendom eller interesserer sig for at vedligeholde den efter forskrifterne i deklarationen for området. Hvis man af en eller anden grund ikke magter at holde sin grund, kan jeg kun opfordre til at kontakte f.eks. Sønderby Smedie, der vil kunne påtage sig at gøre indsatsen. Inden længe vil Markvandringsudvalget igen gå en tur i området, og derefter vil der tilgå ‘direct mail’ til de, hvis grunde ligger hen som vildnis. Det bliver forhåbentlig et fåtal.

Vi har netop opsat et skilt ved lager af vejmateriale (se vedhæftet fil), der oplyser at stedet netop er forbeholdt vejmateriale og intet andet. Området ligger ved strandengen, i forlængelse af vendepladsen for enden af Lyngvej, og tager sig rigtig pænt ud lige nu.

Det var en hilsen med både surt og sødt. Heldigvis mest sødt.

Bestyrelsen ønsker fortsat god sommer.

Efter Pinse hilsen

Pinselørdag fik vi som varslet indviet den nye badebro, med den festivitas
der hører sig til. Jeg holdt en kort tale, Aske klippede snoren og bagefter
kunne man tage badebroen nærmere i øjesyn og i øvrigt nyde lidt drikkelse.
Der var mødt 40-50 op fra både grundejerforeningen og øen. Det blev en
rigtig fin og hyggelig stund, som det også gerne skulle fremgå af de
vedhæftede billeder, der også præsenterer den nye badebro. Nu er badesæsonen
så skudt i gang. Men man kan også nøjes med en stille stund på bænken yderst
på broen. Og husk at broen er en badebro, og ikke en bådebro. Vi fik
tilladelsen fra Lolland Kommune forud, efter at de havde haft næsten et
halvt år til behandling.

Vi havde bestyrelsesmøde dagen efter, og herfra kan nævnes:
– at vi efter en klage over den tiltagende mængde både muld- og råjord, samt
diverse skrald-lignende ved den yderste vendeplads for enden af Lyngvej, har
vi besluttet, at der alene skal være plads til nødvendigt lager af
vejmateriale. Derfor ikke længere hverken jord eller andet, så området
udvikler sig til et sted , hvor man åbenbart anbringer materiale og
genstande, der ikke er hverken pynteligt eller OK. Vi får snarest fjernet
alt andet end lageret af vejmateriale.
_ at vi skriver en klage til Refa over den helt massive overskridelse af
hastighedsgrænse i området, når renovationsbilerne kører i området.
_ at vi skriver til Trygfonden med ønske om at få tilstillet en redningspost
til stranden.
– at vi godkender, at Birgit Bryde må dekorere brandhane (ikke
funktionsduelig) og “Lille Strandgårdsvej”-skilt med garnkunst. Med det
vilkår, at det pilles ned ved udgangen af uge 42.
– at vi henstiller til alle, at grunde og rabatter holde pæne og klippede,
så området tager sig vedligeholdt og pænt ud. Det er et krav i den gældende
deklaration for området, men der er et antal grundejere der tydeligvis ikke
tilser deres grunde, som er stadig mere vildtvoksende. Det frøspredende
ukrudt er på vej til netop at sprede frø, og det er bestemt ikke OK, hverken
synsmæssigt eller for de naboer der bliver generet af ukrudtsfrøene. Så gør
venligst en indsats i den nærmeste fremtid. Markvandringsudvalget foretager
inden længe en besigtigelse, og så må det være på sin plads at have
samvittigheden i orden.
– at vi udarbejder et budgetforslag til behandling på den kommende
generalforsamling mhp. at få slået græsrabatter og grønne fællesstier ved
foreningens foranstaltning. Indtil da er det en opgave for hver enkelt
grundejer at sørge for klipning af græs på egne rabatter. Nogle har den
fejlopfattelse, at Jørgen Larsen er hyret til at klippe rabatter. Det er
ikke tilfældet. Jørgen har alene ansvaret for at holde vegetationen ved
Æblestien i pæn og styret stand.

Det var seneste nyt. Hvis der er kommentarer eller spørgsmål, modtages de
gerne af undertegnede eller andre i bestyrelsen.

Men i øvrigt skal vi til at nyde sommeren. Bestyrelsen ønsker alle en god
sommer, med forhåbentlig gode oplevelser, også på Femø.

Invitation til indvielsen af den nye badebro

Nu er vores nye badebro sat op (se vedhæftede foto). Det fotoet ikke viser, er det lille gelænder yderst ved trappen, og så den surprise på det yderste brofag, I vil få at se på dagen.

Som skrevet ud tidligere mødes vi på lørdag ved badebroen kl. 11, hvor vi har valgt at lave en ”rigtig indvielse” med snoreklipning og bagefter lidt at drikke for både børn og voksne.

Vi har også valgt at invitere Femøs beboere, til markering af samhørighed og det gode naboskab. Beboerforeningens formand har været lynhurtig, og allerede skrevet ud om det. Se nedenfor. Som han skriver, må vi gerne alle være påklædte. I det mindst med badetøj.

Vi håber at se mange af jer


Kære alle
(Pinse-) lørdag 8. juni kl. 11:00 indvier Grundejerforeningen Lille Strandgaard deres nye flotte badebro ved Østerstranden, hvor den gamler badebro også lå. Grundejerforeningen inviterer alle Femø-beboere og gæster til at deltage i indvielsen, som de har bedt mig om at sende til jer alle.

Kom og ønsk tillykke og se og prøv den flotte nye bro live. Amatørfotoet ovenfor yder den ikke retfærdighed. Der bliver også lidt udskænkning til fejringen. Påklædning – gerne badetøj!

Se mere om indvielsen på tavlerne og på Femøs facebookside.

Med venlig hilsen

Ulrik Andreasen
Formand Femø Beboerforening

Man kan kun blive i godt humør…

af at se den velkomst, man får ved indkørslen til Lille Strandgård (se vedhæftede filer). Kunstneren bag værkerne er Birgit Bryde på Markvej.

Pinsen står for døren. Forhåbentlig med masser af sol over smukke Femø. Den nye badebro stilles op af leverandøren den 1. juni. Man er velkommen til at kigge på. Og måske kan nogle få have mulighed for at give en hånd med. Badebroen forventes opstillet om formiddagen.

Det betyder dog ikke, at vi ikke skal mødes pinselørdag den 8. juni som vanligt. Denne ene gang uden arbejdsindsats. Fra kl. 11 vil der være øl, vand og en bitter – som altid. Vi håber at mange møder op til en hyggelig besigtigelse af den nye badebro, og samvær.

Senere i juni er det Sankt Hans. Årets arrangement med fællesspisning, båltale og bål finder i år sted på havnen. Med båltale fra en af vore egne fra Lille Strandgård.

Den 6. juli er det turismens dag. Her vil der vanen tro være mulighed for at kigge indenfor i mange hjem på Femø, og mulighed for gode oplevelser og masser af aktiviteter. I Lille Strandgård håber vi, at alt præsenterer sig fint og kan kun opfordre til at gøre en indsats med at trimme græs, også på rabatterne udenfor egen grund. Der plejer at komme rigtig mange turister til øen, og det vil være dejligt, hvis de forlader øen med de fineste indtryk.

Til sidst et suk: færgesejladsen har den senere tid været meget ustabil og præget af særplaner med begrænsninger. Men om en uges tid har alle tre færger til vores øer været på årligt eftersyn, og så skulle der gerne være mere stabil sejlads. Lollands borgmester har udtalt, at der i kommende budgetter skal afsættes midler til leje af reservefærge. Det kan vi glæde os til.

Jeg har tidligere udsendt materiale til pladsreservering på færgen “under jazzen”. Husk fristen den 14. juni.

De bedste hilsener
fra bestyrelsen

Forårshilsen 2019

Vejret har vist sig fra den fine side de seneste uger. Med masser af sol, om end også køligt. Inden længe står påsken for døren, og forhåbentlig vil en god del af jer få lyst til at tilbringe påskedagene på Femø. Den kan eventuelt indledes med det gratis sildebord på Femø Kro kl. 13 Skærtorsdag (drikkevarer skal dog betales). Tilmelding til kroen er nødvendig.

Men ellers er alt klar til at modtage os. Færgen sejler – forhåbentlig. Der har været mange nedbrud på færgefarten her i det tidlige forår. Men lige nu sejles der uden problemer.

Vejene i vores område har fået fyldt huller ud. Og hvis I skal beskære, så er der plads på stranden til gren- og haveaffald. Men ikke andet brændbart. Det skal til container på havnen. Det har en enkelt ikke forstået – trods tydelig skiltning. Se vedhæftede fotos, taget af Ole Bryde. Paller er tit behandlet med imprægneringsmidler, og hører absolut ikke hjemme i naturen. Så fjern venligst, og hurtigst, hvis det er en af jer grundejere.

Det er ikke sikkert, at Sankt Hans-fejringen sker hos os i år. Vi er i dialog med Beboerforeningen. Deres arrangement på havnen sidste år blev aflyst pga. tørken. Og meget tyder på, at de så tager arrangementet på sig i år.

Et andet arrangement Beboerforeningen står for, er deres årlige generalforsamling. Den finder sted i morgen, lørdag, kl. 14 på Femø Kro.

Den nye badebro er i gang med at blive produceret. Vi forventer, at den kan opstilles i sidste halvdel af maj. I hører nærmere om datoen, når vi er klar med den. Og så ændrer det i øvrigt ikke ved den tradition, at vi mødes pinselørdag, den 8. juni, i år kl. 11, for at hilse på hinanden og ønske hverandre en glædelig pinse, med lidt at drikke. Det kan samtidig blive den officielle indvielse af badebroen, lavet i letmetal og lærketræ, som forhåbentlig kan holde i mange år.

Selv blev jeg tidligere på året, på vegne af grundejerforeningen, valgt som ny formand for Pumpelaget ”Bækkenet”, der driver pumpestation og sluse, og sammen med kommunen har ansvar for tilbageskæring af grøde. Vi er ved at lægge sidste år på de nye vedtægter, som skal til behandling på generalforsamling i Pumpelaget, og derefter godkendes af Lolland Kommune. En del af jer med lavtliggende ejendom er medlem af Pumpelaget, og betaler via ejendomsskatten til driften. Når det engang bliver tid for generalforsamling, vil jeg gerne indkalde jer via en e-mail, og ikke blot via De sorte Tavler på Femø. Derfor vil jeg bede jer medlemmer sende mig en e-mail, med bekræftelse på at I gerne vil informeres om Pumpelagets virke.

Til slut vil jeg fra bestyrelsen ønske jer alle en glædelig påske og et godt forår

Januar 2018

Så blev det januar, og sne i dag, her hvor jeg befinder mig. Det mest dramatiske har ellers været den senere tids storme og højvander. Nu 3 gange indenfor 2 uger. Heldigvis har vi i Lille Strandgård redet stormen af. Vandet har været oppe at slikke toppen af forstranden, men ikke indover. Og mon dog ikke faren er drevet over i denne omgang? – og først tilbage ved næste efterår. Stormen har også medført en række aflysninger af færgeafgange pga. blæst og højvander. Og tillige tekniske problemer med færgen. Derfor særplaner i flere omgange.

Apropos højvande, så forlyder det fra sædvanligvis velinformerede kilder, at undertegnede er indvalgt i Pumpelagets bestyrelse, og endda skulle være valgt til ny formand (den hidtidige har forladt bestyrelsen). Jeg afventer at høre nærmere og at blive indkaldt møde inden længe. På vores bestyrelsesmøde indvilligede Henning Hellwing i også at indtræde i bestyrelsen. Ud over vi to nævnte udgøres bestyrelsen også to gårdejere: Flemming Jensen og Peter Frederiksen. Jeg vælger at tage hvervet på mig, især mhp. at få formaliseret det organisatoriske, dvs. rettidige indkaldelser også pr. e-mail, og så en klar information i øvrigt til lagets medlemmer af, hvad der måtte være af relevante oplysninger. Samt mulighed for dialog med medlemmerne, når de ønsker det. En hovedopgave er selvfølgelig en sikker drift af pumpestation og sluse.

I vores egen bestyrelse har vi talt om risikoen, hvis et menneske, især barn, eller et dyr falder i slusen. Den vil ikke være let at overdække og samtidig kunne få renset op, som det skal ske med mellemrum. Derfor tænker vi i at få monteret en synlig stige, til at give mulighed for at kravle op.

Webmaster-funktion for den nye hjemmeside: Jakob Teislev, der har formet hjemmesiden er lykkeligvis stadig ”på arbejde med den” – og stor tak for det, Jakob! Hans tovholder i bestyrelsen bliver Henning Hellwing, der i tæt samarbejde med Jakob vil forestå den videre udvikling, og på sigt være webmaster. Det aftaler Jakob og Henning indbyrdes. Her og nu vil jeg opfordre til, at I logger jer på. Gå ind på www.lillestrandgård.dk, og find på forsiden link til ”Log ind”.

Mht. badebro, så har vi nu besigtiget to badebroer. Meget lig hinanden, men den samlede bestyrelse besluttede i lørdags at indhente endeligt tilbud på den, vi foretrækker. Det bliver en bro af samme længde som den nuværende, afsluttet med 3 x 3 meter platform yderst, gelænder på sidste sektion og metaltrappe. Sektionerne af letmetal, noget lettere at løfte og bære end de nuværende. Og et 1,4 meter bredt dæk af træ (nuværende er 1,2 meter).

Det var nyheder for nu. I er velkommen til at kontakte alle i bestyrelsen for evt. spørgsmål.

Julehilsen 2018

Kære alle i Lille Strandgård.

Vi vil fra bestyrelsen sende jer en hilsen med ønsket om en glædelig jul og et rigtig godt nytår.

Der er dejligt på alle årstider, og nu venter vi alle bare på at sneen skal falde og iklæde vinterdragt. Med mulighed for en tur rundt på øen med langrendsskiene. Sne eller ikke sne: alting ånder dyb fred og ro.

Vi har bestyrelsesmøde den 5. januar, hvor et par vigtige punkter er badebro og seneste fra Pumpelaget. Vi har foreløbig besigtiget en badebro fra ét firma, og skal besigtige en fra et andet firma den 12. januar. Forhåbentlig er vi derefter klar til at gå i forhandling om indkøb af den, vi vælger. Foreløbig er alle muligheder åbne.

Efter bestyrelsesmødet og besigtigelsen vil vi udsende en orientering om de drøftelser og beslutninger, vi tror kan have jeres interesse.

Lidt sne er der da..

Efterår 2018

På en af de sidste fine dage i ”løvfaldssommeren” fik vi taget badebroen op. Vi var det nødvendige antal, både i vandet og på land. Broen viste sig at være i endnu dårligere tilstand end vi allerede vidste. Med en trappe, hvor både trapper og den ene side var knækket. Med dagens senere beslutning om at afsætte midler til en ny, var det sidste gang den gamle blev taget op. Efterfølgende havde vi en rigtig hyggelig stund, med lejlighed til at hilse på de senest tilkomne grundejere.

Senere havde vi en livlig generalforsamling, hvor jeg i min beretning havde overskrifter om: vejene, det grønne, vandværk og vandforsyning, badebroen, sikring mod oversvømmelse af området, hjemmeside, Sankt Hans og Ordensregler – eller bare respektfuldt naboskab. Læs selv den fulde beretning i vedhæftede fil, og referat fra generalforsamlingen. Der blev vedtaget uændret kontingent, vandbidrag og takster for vandværket.

Til afslutning kunne vi præsentere den nye hjemmeside, udviklet af Jakob Teislev i samarbejde med bestyrelsen. Se den på www.lillestrandgård.dk (bemærk å). Hjemmesiden vil være fuldt implementeret indenfor ca. en måned, også med øget hastighed fordi den flyttes over på en kraftigere server.

Der var genvalg til bestyrelsen, og samme ansvarsfordeling. Suppleanter blev Ole Bryde og Dorte Darfelt. Vi arbejder nu videre, med især anskaffelse af ny badebro og sikring mod oversvømmelse af området.

Men nu er efteråret for alvor over os. Med kølighed, blæst og storme. Selv om det giver lyst til at holde sig inde i varmen, måske lægge en pind i brændeovnen, så giver naturen også på denne årstid mulighed for store oplevelser i naturen. Fugletræk, bl.a. gæs der kan høres på lang afstand, og måske synet af en havørn der holder til i de nærliggende Maribo-søer. Femøs natur vil mange misunde os. Vi har den lige udenfor døren i Lille Strandgård, hele året.

(referat og formandens beretning er at finde i menuen under Internt -> Generalforsamlinger. Husk at logge ind.)

« Older Entries